www.digipedia.pl - manuale

SETPGID(2)

SETPGID(2) Podręcznik programisty Linuksa SETPGID(2)
Copyright (c) 1983, 1991 Regents of the University of California. All rights reserved.
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
@(#)getpgrp.2 6.4 (Berkeley) 3/10/91
 
Modified 1993-07-24 by Rik Faith <faith@cs.unc.edu> Modified 1995-04-15 by Michael Chastain <mec@shell.portal.com>: Added 'getpgid'. Modified 1996-07-21 by Andries Brouwer <aeb@cwi.nl> Modified 1996-11-06 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Modified 1999-09-02 by Michael Haardt <michael@moria.de> Modified 2002-01-18 by Michael Kerrisk <mtk16@ext.canterbury.ac.nz> Modified 2003-01-20 by Andries Brouwer <aeb@cwi.nl>
 
Translation (c) 2002,2003 Andrzej M. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl> manpages 1.55
 

NAZWA

setpgid, getpgid, setpgrp, getpgrp - pobranie/ustawienie grupy procesów

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
 
int setpgid(pid_t pid, pid_t pgid);
 
pid_t getpgid(pid_t pid);
 
int setpgrp(void);
 
pid_t getpgrp(void);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

setpgid ustawia dla procesu określonego przez pid numer ID grupy procesów na pgid. Jśli pid jest zerem, to używany jest numer ID bieżącego procesu. Jeśli pgid jest zerem, to używany jest numer ID procesu dla procesu określonego przez pid. Jeśli setpgid jest używane do przeniesienia procesu z jednej grupy procesów do innej (jak to robią niektóre powłoki podczas tworzenia potoków), to obie grupy procesów muszą należeć do tej samej sesji. W tym przypadku pgid określa istniejącą grupę procesów, do której zostanie przyłączony proces i numer sesji dla tej grupy musi być taki sam, jak numer sesji dla przyłączanego procesu.

 
getpgid zwraca numer ID grupy procesów dla procesu określonego przez pid. Jeśli pid jest zerem, to używany jest numer ID bieżącego procesu.
 
Wywołanie setpgrp() jest równoważne setpgid(0,0).
 
Podobnie getpgrp() jest równoważne getpgid(0). Każda grupa procesów należy do pewnej sesji i każdy proces należy do sesji, do której należy jego grupa procesów.
 
Grupy procesów używane są do rozprowadzania sygnałów oraz do rozstrzygania przez terminale żądań dotyczących danych wejściowych: procesy, które należą do tej samej grupy procesów, co terminal są pierwszoplanowe i mogą czytać, podczas gdy pozostałe procesy są blokowane sygnałem, jeśli próbują czytać. Te funkcje są więc używane przez programy takie, jak csh(1) do tworzenia grup procesów w implementacji sterowania zadaniami. Funkcje TIOCGPGRP i TIOCSPGRP opisane w termios(3) służą do pobierania/ustawiania grupy procesów dla terminala sterującego.
 
Jeśli sesja posiada terminal sterujący, nie jest ustawione CLOCAL i wystąpi zawieszenie, to do procesu przewodzącego sesji wysyłany zostanie SIGHUP. Jeśli proces przewodzący sesji zakończy się, to sygnał SIGHUP zostanie wysłany to wszystkich procesów pierwszoplanowych należących do grupy procesów terminala sterującego.
 
Jeśli zakończenie procesu spowoduje, że grupa procesów stanie się osierocona, a wszystkie procesy nowoosieroconej grupy będą zatrzymane, to do każdego z nich zostanie wysłany sygnał SIGHUP, po którym nastąpi wysłanie sygnału SIGCONT.
 

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu setpgid i setpgrp zwracają zero. W przypadku błędu zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.
 
getpgid po pomyślnym zakończeniu zwraca grupę procesów. W przypadku błędu zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.
 
getpgrp Zawsze zwraca aktualną grupę procesów.

BŁĘDY

EINVAL
pgid jest mniejsze niż 0 ( setpgid, setpgrp).
EACCES
Nastąpiła próba zmiany identyfikatora grupy procesów dla jednego z procesów potomnych procesu wywołującego funkcję, zaś ów proces potomny wykonał już execve ( setpgid, setpgrp).
EPERM
Nastąpiła próba przeniesienia procesu do grupy procesów należącej do innej sesji, lub próba zmiany identyfikatora grupy procesów dla jednego z procesów potomnych procesu wywołującego funkcję, zaś ów proces potomny należy do innej sesji, lub próba zmiany identyfikatora grupy procesów dla przywódcy sesji ( setpgid, setpgrp).
ESRCH
Dla getpgid: nie ma procesu o numerze pid. Dla setpgid: pid nie jest ani bieżącym procesem, ani potomkiem bieżącego procesu.

ZGODNE Z

Funkcje setpgid i getpgrp są zgodne z POSIX.1. Funkcja setpgrp pochodzi z BSD 4.2. Funkcja getpgid jest zgodna z SVr4.

UWAGI

POSIX oparł funkcję setpgid na funkcji BSD setpgrp. SysV również posiada funkcję o tej nazwie, ale funkcja ta jest tożsama z setsid(2).

Aby uzyskać prototypy tych funkcji pod glibc należy zdefiniować zarówno _XOPEN_SOURCE, jak i _XOPEN_SOURCE_EXTENDED, lub użyć "#define _XOPEN_SOURCE n", gdzie n jest pewną liczbą całkowitą większą lub równą 500.

ZOBACZ TAKŻE

getuid(2), setsid(2), tcgetpgrp(3), tcsetpgrp(3), termios(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 setpgid

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

2003-01-20 Linux