www.digipedia.pl - manuale

SCHED_SETPARAM(2)

SCHED_SETPARAM(2) Podręcznik programisty Linuksa SCHED_SETPARAM(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
1999 PTM Przemek Borys Aktualność: man-pages 1.54
 
Copyright (C) Tom Bjorkholm & Markus Kuhn, 1996
 
This is free documentation; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
 
The GNU General Public License's references to "object code" and "executables" are to be interpreted as the output of any document formatting or typesetting system, including intermediate and printed output.
 
This manual is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
 
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this manual; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111, USA.
 
1996-04-01 Tom Bjorkholm <tomb@mydata.se> First version written 1996-04-10 Markus Kuhn <mskuhn@cip.informatik.uni-erlangen.de> revision
 

NAZWA

sched_setparam, sched_getparam - ustawienie i pobranie parametrów szeregowaniu zadań

SKŁADNIA

#include <sched.h>
 
int sched_setparam(pid_t pid, const struct sched_param *p);
 
int sched_getparam(pid_t pid, struct sched_param *p);
 
struct sched_param { ... int sched_priority; ... };

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

sched_setparam ustawia parametry szeregowania zadań, związane z właściwą dla procesu określonego przez pid polityką szeregowania zadań. Jeśli pid ma wartość zero, to ustawiane są parametry procesu bieżącego. Interpretacja parametru p zależy od wybranej polityki. Obecnie Linux wspiera następujące polityki szeregowania zadań: SCHED_FIFO, SCHED_RR i SCHED_OTHER.

 
sched_getparam pobiera parametry szeregowania zadań, odnoszące się do procesu określonego przez pid. Jeśli pid ma wartość zero, to pobierane są parametry procesu bieżącego.
 
sched_setparam sprawdza czy p jest odpowiedni dla polityki szeregowania zadań dla danego procesu. Parametr p->sched_priority musi znajdować się w zakresie określonym przez sched_get_priority_min i sched_get_priority_max.
 
Systemy POSIX-owe, które wspierają sched_setparam i sched_getparam, definiują w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.
 

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu sched_setparam i sched_getparam zwracają zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

ESRCH
Nie znaleziono procesu o ID równym pid.
EPERM
Proces wołający nie ma odpowiednich uprawnień. Proces wołający sched_setparam musi mieć efektywny uid równy euid lub uid procesu określonego przez pid, lub musi być procesem superużytkownika.
EINVAL
Parametr p nie ma sensu w bieżącej polityce szeregowania zadań.

ZGODNE Z

POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKŻE

sched_setaffinity(2), sched_getaffinity(2), sched_setscheduler(2), sched_getscheduler(2), sched_get_priority_max(2), sched_get_priority_min(2), nice(2), setpriority(2), getpriority(2),

sched_setscheduler(2) zawiera opis zasad szeregowania zadań w Linuksie.

Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera, O'Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0

 
IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
 
ISO/IEC 9945-1:1996

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 sched_setparam

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1996-04-10 Linux 1.3.81