www.digipedia.pl - manuale

READ(2)

READ(2) Podręcznik programisty Linuksa READ(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
1999 PTM Przemek Borys Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 
 
This manpage is Copyright (C) 1992 Drew Eckhardt; 1993 Michael Haardt, Ian Jackson.
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Modified Sat Jul 24 00:06:00 1993 by Rik Faith <faith@cs.unc.edu> Modified Wed Jan 17 16:02:32 1996 by Michael Haardt <michael@cantor.informatik.rwth-aachen.de> Modified Thu Apr 11 19:26:35 1996 by Andries Brouwer <aeb@cwi.nl> Modified Sun Jul 21 18:59:33 1996 by Andries Brouwer <aeb@cwi.nl> Modified Fri Jan 31 16:47:33 1997 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Modified Sat Jul 12 20:45:39 1997 by Michael Haardt <michael@cantor.informatik.rwth-aachen.de>
 

NAZWA

read - odczyt z deskryptora pliku

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
 
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

read() próbuje odczytać maksymalnie count bajtów z deskryptora plików fd do bufora, którego początek znajduje się w buf.

Jeśli count jest równe zero, read() zwraca zero i nic więcej się nie dzieje. Jeśli count jest większe niż SSIZE_MAX, wynik jest nieokreślony.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracana jest liczba odczytanych bajtów (zero oznacza koniec pliku), oraz o tę wartość przesuwana jest pozycja w pliku. Nie jest błędem, jeśli liczba ta jest mniejsza niż liczba żądanych bajtów; może się to zdarzyć np. ponieważ chwilowo dostępnych jest mniej bajtów (może z powodu bliskości końca plików, a może z powodu czytania z potoku lub z terminala), lub ponieważ read() zostało przerwane sygnałem. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno. W tym wypadku nie jest określone czy pozycja w pliku się zmieni.

BŁĘDY

EINTR
Wywołanie zostało przerwane sygnałem przed odczytaniem danych.
EAGAIN
Przy użyciu O_NONBLOCK wybrano nieblokujące we/wy, a nie ma akurat danych dostępnych do odczytania natychmiast.
EIO
Błąd we/wy. Zdarza się to na przykład, gdy proces jest w grupie procesów tła próbuje czytać z kontrolującego tty, i blokuje lub ignoruje sygnał SIGTTIN, lub jego grupa procesów jest osierocona. Może się to również zdarzyć, gdy wystąpi niskopoziomowy błąd we/wy podczas odczytu z dysku lub taśmy.
EISDIR
fd odnosi się do katalogu.
EBADF
fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku, lub nie jest otwarty dla odczytu.
EINVAL
fd wskazuje na obiekt nieodpowiedni do odczytu.
EINVAL
fd jest skojarzony z obiektem, który nie jest odpowiedni dla odczytu.
EFAULT
buf wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.

Mogą się pojawić inne błędy, zależnie od obiektu skojarzonego z fd. POSIX zezwala by read którego przerwano po odczytaniu fragmentu danych zwrócił -1 (z errno ustawionym na EINTR) lub by zwróćił ilość odczytanych bajtów.

ZGODNE Z

SVr4, SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

OGRANICZENIA

Na systemach plików NFS, odczytanie niewielkiej ilości danych spowoduje uaktualnienie znacznika czasu tylko za pierwszym razem. Następne wywołania tego nie uczynią. Jest to związana z buforowaniem atrybutów po stronie klienta, gdyż większość (jeżeli nie wszystkie) klienty NFS pozostawiają uaktualnianie atime serwerowi, a odczyty po stronie klienta, odbywające się z buforów klienta nie spowodują uaktualnienia atime na serwerze, gdyż nie ma wówczas odczytów po stronie serwera. Semantykę UNIX-a można uzyskać poprzez wyłączenie buforowania atrybutów po stronie klienta. Jednakże, w większości przypadków spowoduje to istotny wzrost obciążenia serwera i zmniejszy wydajność.

Wiele systemów plików i dysków jest uważane za dostatecznie szybkie, aby implementacja O_NONBLOCK była uważana za zbędną. Tak więc, O_NONBLOCK może nie być dostępne dla plików i/lub dysków.

ZOBACZ TAKŻE

close(2), fcntl(2), ioctl(2), lseek(2), readdir(2), readlink(2), select(2), write(2), fread(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 read

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1997-07-12 Linux 2.0.32