www.digipedia.pl - manuale

mpartition(1)

mpartition(1) General Commands Manual mpartition(1)
{PTM/WK/0.1/20-07-1999/"partycjonowanie dysku twardego DOS"}

NAZWA

mpartition - partycjonowanie dysku twardego MSDOS

SKŁADNIA

mpartition -p napęd
 
mpartition -r napęd
 
mpartition -I [-B bootSector] napęd
 
mpartition -a napęd
 
mpartition -d napęd
 
mpartition -c [-s sektory] [-h głowice] [-t cylindry] [-v] [-T typ] [-b początek] [-l długość] [-f]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Polecenie mpartition tworzy system plików MS-DOS jako partycję. Przeznaczone jest do wykorzystania w systemach innych niż Linux, tj. w systemach, gdzie brak jest polecenia fdisk i łatwego dostępu do urządzeń SCSI. Polecenie to działa tylko na napędach, dla których ustawiono zmienną partycji. This command only works on drives whose partition variable is set.

OPCJE

mpartition obsługuje następujące operacje:
-p
Wyświetla linię poleceń do odtworzenia partycji napędu. Jeżeli dla napędu nie zdefiniowano partycji lub wykryto błędy logiczne, to nie pojawi się żaden wynik. Przy włączonej opcji wyświetlania szczegółów ( -v) wyświetla bieżącą tablicę partycji.
-r
Usuwa partycję opisaną przez napęd.
-I
Inicjalizuje tablicę partycji i usuwa wszystkie partycje.
-c
Tworzy partycję opisaną przez napęd.
-a
"Aktywuje" partycję, tj. czyni ją partycją startową (bootable). Równocześnie może istnieć tylko jedna partycja startowa.
-d
"Deaktywuje" partycję, tj. zdejmuje znacznik aktywności ustawiony przez -a. Partycja przestaje być partycją startową.

Jeżeli nie podano żadnej operacji, to wyświetlane są bieżące ustawienia.

Przy tworzeniu partycji dostępne są następujące opcje:

-s sektory
Liczba sektorów na ścieżkę partycji (jest to również liczba sektorów na ścieżkę dla całego napędu).
-h głowice
Liczba głowic partycji (jest to również liczba głowic dla całego napędu). Domyślnie informacja o geometrii (liczba sektorów i głowic) wyliczana jest z sąsiednich pozycji tablicy partycji lub odgadywana na podstawie rozmiaru.
-t cylindry
Liczba cylindrów partycji (nie jest to liczba cylindrów całego napędu).
-b początek
Początkowy offset partycji, wyrażony w sektorach. Jeśli nie podano początku mpartition rozpoczyna partycję od początku dysku (dla partycji numer 1) lub bezpośrednio za końcem poprzedniej partycji.
-l długość
Rozmiar (długość) partycji, wyrażona w sektorach. Jeśli nie podano końca, to mpartition wylicza rozmiar na podstawie liczby sektorów, głowic i cylindrów. Jeśli również ich nie podano, nadaje partycji największy możliwy rozmiar, uwzględniając rozmiar dysku i początek następnej partycji.
-T typ
[dodane przez tłumacza na podstawie pobieżnego przeglądu kodu źródłowego: Typ partycji.
 
Na przykład:
1 FAT 12-bitowy,
 
4 FAT 16-bitowy partycja mniejsza niż 32MB,
 
6 FAT 16-bitowy >=32MB,
 
b Win95 FAT32.
 
f Win95 Extended (LBA)
Opcja ta może być przydatna do "ręcznego" tworzenia partycji rozszerzonych.]

Dla wszystkich operacji modyfikujących tablicę partycji dostępne są opcje:

-f
Zwykle przed zapisem jakichkolwiek zmian partycji mpartition wykonuje pewne sprawdzenia spójności logicznej, jak kontrola nakładania się i prawidłowego wyrównywania partycji. Jeśli któreś z nich zawiedzie, to tablica partycji nie jest zmieniana. -f pozwala na obejście tych zabezpieczeń.

Poniższe opcje dostępne są przy wszystkich operacjach:

-v
W połączeniu z -p wyświetla informację o aktualnej tablicy partycji (bez zmian); albo po zmianach.
-vv
Podanie podwojonej flagi włączenia szczegółów powoduje, że mpartition będzie wyświetlać szesnastkowo (hexdump) tablicę partycji przy odczycie i zapisie na urządzenie.

Opcja dostępna przy inicjalizacji tablicy partycji:

-B bootSector
Czyta wzorcowy główny rekord startowy (master boot record) z pliku bootSector.

UWAGI

Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia sekcji opisującej konwersję dokumentacji do mtools(1). Tam też znajdziesz notę prawną dotyczącą rozpowszechniania, modyfikacji i tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 mpartition

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

20 lipca 1999 mtools-3.9.6