www.digipedia.pl - manuale

GETRLIMIT(2)

GETRLIMIT(2) Podręcznik programisty Linuksa GETRLIMIT(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
{PTM/PB/0.1/02-03-1999/"ustaw/pobierz limity zasobów i zużycie"} Translation 1999 Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Aug 2002, manpages 1.52
 
Copyright (c) 1992 Drew Eckhardt, March 28, 1992 Copyright (c) 2002 Michael Kerrisk
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Modified by Michael Haardt <michael@moria.de> Modified Fri Jul 23 21:18:14 1993 by Rik Faith <faith@cs.unc.edu> Modified Jan 13, 1996 by Arnt Gulbrandsen <agulbra@troll.no> Modified Jan 22, 1996 by aeb, following a remark by Tigran Aivazian <tigran@sco.com> Modified Apr 14, 1996 by aeb, following a remark by Robert Bihlmeyer <robbe@orcus.ping.at> Modified Tue Oct 22 17:34:42 1996 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Modified May 4, 2001 by aeb, following a remark by Hĺvard Lygre <hklygre@online.no> Modified 17 Apr 2001 by Michael Kerrisk <mtk16@ext.canterbury.ac.nz> Modified 13 Jun 02, Michael Kerrisk <mtk16@ext.canterbury.ac.nz> Added note on non-standard behaviour when SIGCHLD is ignored. Modified 9 Jul 02, Michael Kerrisk <mtk16@ext.canterbury.ac.nz> Enhanced descriptions of 'resource' values for [gs]etrlimit()
 

NAZWA

getrlimit, getrusage, setrlimit - pobranie/ustawienie limitów i zużycia zasobów

SKŁADNIA

#include <sys/time.h>
 
#include <sys/resource.h>
 
#include <unistd.h>
 
int getrlimit(int resource, struct rlimit *rlim);
 
int getrusage(int who, struct rusage *usage);
 
int setrlimit(int resource, const struct rlimit *rlim);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

getrlimit i setrlimit odpowiednio pobierają i ustawiają limity zasobów. Z każdym z zasobów stowarzyszone jest miękkie i sztywne ograniczenie zdefiniowane w strukturze rlimit (argument rlim w getrlimit() i setrlimit()):

struct rlimit { rlim_t rlim_cur; /* ograniczenie miękkie */ rlim_t rlim_max; /* ograniczenie sztywne (górna granica dla rlim_cur) */ };

Ograniczenie miękkie jest wartością odpowiedniego zasoby wymuszną przez jądro. Ograniczenie sztywne działa jak wartość maksymalna dla ograniczenia miękkiego: proces nieuprzywilejowany może sobie ustawić ograniczenie miękkie tylko w zakresie od 0 do ograniczenia sztywnego oraz (nieodwracalnie) obniżyć swoje ograniczenie sztywne. Proces uprzywilejowany może dowolnie zmieniać każdą z wartości ograniczenia.

Wartość RLIM_INFINITY określa brak ograniczenia dla zasobu (zarówno w strukturze zwracanej przez getrlimit(), jak i w strukturze przekazywanej do setrlimit()).

resource musi być jednym z:

RLIMIT_CPU
Ograniczenie czasu procesora (CPU) w sekundach. Gdy proces osiąga swoje ograniczenie miękkie, jest do niego wysyłany sygnał SIGXCPU. Domyślną reakcją na ten sygnał jest przerwanie procesu. Jednakże, sygnał może zostać przechwycony i procedura obsługi może przekazać sterowanie to programu głównego. Jeśli proces nadal będzie zużywać zasoby procesora, będzie do niego co sekundę wysyłany sygnał SIGXCPU aż do osiągnięcia ograniczenia sztywnego, kiedy to wysyłane jest sygnał SIGKILL. (Ostatni punkt opisuje zachowanie Linuksa 2.2 i 2.4. W zależności od implementacji procesy kontynuujące zużywanie zasobów procesora po osiągnięciu ograniczenia miękkiego są różnie traktowane. Aplikacje przenośne, które mają potrzebę przechwycenia tego sygnału, powinny zakończyć się w sposób kontrolowany w chwili otrzymaniu pierwszego SIGXCPU.)
RLIMIT_DATA
Maksymalny rozmiar segmentu danych procesu (dane zainicjalizowane, dane niezainicjalizowane i sterta). Ograniczenie to wpływa na wywołania brk() and sbrk(), które kończą się niepomyślnie, zgłaszając błąd ENOMEM w momencie natrafienia na miękkie ograniczenie tego zasobu.
RLIMIT_FSIZE
Maksymalny rozmiar plików tworzonych przrz dany proces. Próba rozszerzenia pliku ponad to ograniczenie kończy się otrzymaniem sygnału SIGXFSZ. Domyślnie, sygnał ten kończy działanie procesu, ale proces może go przechwycić. Wówczas odpowiednia funkcja systemowa (np. write(), truncate()) kończy się błędem. EFBIG.
RLIMIT_LOCKS
Ograniczenie łącznej liczby blokad flock() i dzierżaw fcntl(), które proces może ustanowić (Linux 2.4 i późniejsze). dokładniej: Linux 2.4.0-test9 i późniejsze
RLIMIT_MEMLOCK
Maksymalna liczba bajtów pamięci wirtualnej, które można zablokować w pamięci RAM za pomocą mlock() i mlockall().
RLIMIT_NOFILE
Określa wartość o jeden większą niż maksymalna liczba deskryptorów plików, które dany proces może otworzyć. Próby wykonania (open(), pipe(), dup(), itd.) przekraczające tę granicę dają błąd EMFILE.
RLIMIT_NPROC
Maksymalna liczba procesów, które można utworzyć dla danego rzeczywistego identyfikatora użytkownika procesu wywołującego. Po napotkaniu tego ograniczenia, fork() kończy się błędem EAGAIN.
RLIMIT_RSS
Określa ograniczenie ilości rezydentnych stron procesu (liczba stron pamięci wirtualnej pozostających w RAM). Ograniczenie to działa począwszy od Linuksa 2.4 i dotyczy jedynie wywołań madvise() z użyciem MADVISE_WILLNEED.
RLIMIT_STACK
Maksymalny rozmiar stosu procesu w bajtach. W chwili osiągnięcia tego ograniczenia, generowany jest sygnał SIGSEGV. W celu obsłużenia tego sygnału proces musi założyć alternatywny stos dla sygnałów (sigaltstack(2)).

RLIMIT_OFILE jest nazwą BSD dla RLIMIT_NOFILE.

getrusage zwraca bieżące zużycie zasobów dla who będącego albo RUSAGE_SELF albo RUSAGE_CHILDREN. W pierwszym przypadku zwracane jest zużycie zasobów przez bieżący proces, a w dugim - przez tych spośród jego potomków, którzy zakończyli działanie i na które to zakończenie oczekiwano.

struct rusage { struct timeval ru_utime; /* użyty czas użytkownika */ struct timeval ru_stime; /* użyty czas systemowy */ long ru_maxrss; /* maximum resident set size */ long ru_ixrss; /* całkowity rozmiar pamięci dzielonej */ long ru_idrss; /* całkowity rozmiar danych niedzielonych */ long ru_isrss; /* całkowity rozmiar niedzielonego stosu */ long ru_minflt; /* page reclaims */ long ru_majflt; /* page faults */ long ru_nswap; /* swapy */ long ru_inblock; /* blokowe operacje wejścia */ long ru_oublock; /* blokowe operacje wyjścia */ long ru_msgsnd; /* wysłane komunikaty */ long ru_msgrcv; /* otrzymane komunikaty */ long ru_nsignals; /* otrzymane sygnały */ long ru_nvcsw; /* ochotnicze przełączenia kontekstu */ long ru_nivcsw; /* nieochotnicze przełączenia kontekstu */ };

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest 0. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EFAULT
rlim lub usage wskazuje poza dostępną przestrzeń adresową.
EINVAL
getrlimit lub setrlimit zostało wywołane ze złym resource, lub też getrusage zostało wywołane ze złym who.
EPERM
Użytkownik nie będący superużytkownikiem próbuje używać setrlimit() do zwiększenia miękich lub twardych limitów, lub też superużytkownik próbuje zwiększyć RLIMIT_NOFILE powyżej maksimum jądra.

ZGODNE Z

SVr4, BSD 4.3

UWAGA

Włączenie <sys/time.h> nie jest obecnie wymagane, ale zwiększa przenośność. (Rzeczywiście, struct timeval jest zdefiniowane w <sys/time.h>.)

W Linuksie, jeśli rozporządzenie SIGCHLD ustawiono jako SIG_IGN, to zasobów wykorzystywane przez procesy potomne są automatycznie dołączane do wartości zwracanej przez RUSAGE_CHILDREN, pomimo że POSIX 1003.1-2001 jawnie tego zabrania. Zobacz opis getrusage() w XSH. Podobne zastrzeżenie było również w SUSv2.

Powyższa struktura została przejęta z BSD 4.3 Reno. Nie wszystkie pola mają znaczenie pod Linuksem. Obecnie (Linux 2.4) jedynie pola ru_utime, ru_stime, ru_minflt, ru_majflt i ru_nswap są pielęgnowane.

ZOBACZ TAKŻE

dup(2), fcntl(2), fork(2), mlock(2), mlockall(2), mmap(2), open(2), quotactl(2), sbrk(2), wait3(2), wait4(2), malloc(3), ulimit(3), signal(7)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 getrlimit

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

2002-07-09 Linux