www.digipedia.pl - manuale

()

() ()
Copyright (c) 1985, 1989, 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
from: @(#)ftp.1 6.18 (Berkeley) 7/30/91 $Id: ftp.1,v 1.7 2003/05/29 11:06:06 robert Exp $
 
Translation (c) 1998 Jarek Woloszyn <yossa@dione.ids.pl> {PTM/JW/0.1/28-09-1998/"program do przesyłania plików"} Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne! jest interfejsem użytkownika do standardu - Protokołu Przesyłania Plików (File Transfer Protocol). Ten program pozwala użytkownikom przesyłać pliki na i z odległego miejsca w sieci. Opcje mogą być podawane w linii poleceń lub w interpretatorze komend. Ta opcja każe pokazywać wszystkie odpowiedzi z odległego serwera, a także statystyki o transferze danych. Wstrzymuje od próbowania “auto-logina” przy pierwszym połączeniu. Jeśli auto-login jest włączony, sprawdzi czy w pliku (zobacz niżej) w katalogu użytkownika istnieje wpis opisujący konto na odległej maszynie. Jeśli wpis nie istnieje, spyta o login na odległym serwerze (standardowo jest to nazwa użytkownika, na komputerze lokalnym) i jeśli będzie potrzebne o hasło i konto na które się zalogować. Wyłącza interaktywne pytania podczas wielokrotnego ściągania plików. Włącza debuggowanie. Wyłącza rozszerzanie znaków specjalnych w nazwach plików (np. *,?,[],{}) Wychodzi, gdy wystąpi błąd podczas wykonywania polecenia w makrze. Host, z którym ma się komunikować może być podany w linii poleceń. Jeśli tak się stanie, od razu spróbuje się połączyć z serwerem na tym hoście. W przeciwnym wypadku wejdzie do swojego interpretatora poleceń i będzie czekał na polecenia od użytkownika. Kiedy czeka na polecenia od użytkownika, jest pokazywane na ekranie. Następujące komendy są rozpoznawane przez Wywołuje interaktywny shell na lokalnym komputerze. Jeżeli podano jakieś argumenty, pierwszy jest uważany za polecenie do wykonania od razu, z resztą argumentów jako jego argumenty. Wykonuje makro o nazwie zdefiniowane przy pomocy komendy Argumenty są przekazywane do makra bez rozszerzania nazw (unglobbed). Dostarcza dodatkowe hasło potrzebne, aby mieć dostęp do zasobów, po tym jak logowanie zostało zakończone pomyślnie. Jeśli nie podano żadnych argumentów, użytkownik będzie zapytany o hasło do konta w trybie bez wyświetlania znaków. Dopisz plik lokalny do plik na odległej maszynie. Jeśli pozostał niezdefiniowany, nazwa lokalnego pliku jest używana do nazwania pliku odległego po zmianie komendami z ustawień poleceń lub Transfer pliku korzysta z ustawień i Ustawia tryb przesyłania plików ( ) na sieciowy Jest to standardowe ustawienie. Włącza sygnał dźwiękowy po skończeniu każdego polecenia przesłania pliku. Ustawia tryb przesyłania plików ( ) na binarny. Kończy sesję z odległym serwerem i wychodzi z Koniec pliku także zakończy sesję i skończy działanie. Zmienia wrażliwość na wielkość liter w odległych plikach podczas polecenia Kiedy jest włączone (standardowo wyłączone), duże litery w nazwach plików na odległym komputerze zostaną zmienione na małe litery podczas zapisywania w katalogu lokalnym. Zmienia aktualny katalog na odległym komputerze na Zmienia aktualny katalog na odległym komputerze na katalog o jeden stopień wyższy. Zmienia prawa dostępu do pliku na odległym komputerze na Kończy sesję z odległym serwerem i wraca do interpretatora poleceń. Wszystkie zdefiniowane makra są usuwane. Zmienia usuwanie znaku powrotu karetki na końcach linii w plikach przesyłanych w trybie ascii. Rekordy są kończone znakami cr/lf, w czasie przesyłania w trybie ascii. Kiedy jest włączone (standardowo), powrót karetki (cr) jest usuwane zgodnie z ogranicznikiem pojedynczej linii systemu Rekordy w systemach mogą zawierać linie. Ta struktura pozostanie tylko wtedy, kiedy jest wyłączone. Usuwa plik na odległym komputerze. Zmienia tryb debuggowania. Jeśli opcjonalny argument zostanie podany, jest on używany do ustawienia poziomu debugowania. Kiedy debugowanie jest włączone, pokazuje każdą linię wysyłaną do serwera, poprzedzoną ciągiem Drukuje listę zawartości katalogu opcjonalnie umieszczając ją w pliku lokalnym Jeśli pytania interaktywne są włączone, poprosi użytkownika o weryfikację ostatniego argumentu, będącego docelowym plikiem lokalny do którego zostanie zapisany wynik Jeśli żaden katalog nie zostanie podany, używany jest aktualny katalog na odległym serwerze. Jeśli żaden lokalny plik nie zostanie podany lub jest wynik zostanie pokazany na terminalu. Synonim dla Zmienia przesyłania na Standardowym formatem jest “file”. Ściąga plik i zachowuje go na lokalnym komputerze. Jeśli nazwa pliku lokalnego nie zostanie podana, plik nazywany jest tak jak na odległej maszynie, zgodnie z ustawieniami i Aktualne ustawienia i są używane przy przesyłaniu pliku. Zmienia rozszerzanie nazw plików dla poleceń i Jeśli rozszerzanie jest wyłączone przy pomocy argumenty będące nazwami plików nie są rozszerzane. Rozszerzanie dla jest wykonywane tak jak w Dla i każdy odległy plik jest rozszerzany osobno na odległym serwerze i lista plików nie jest łączona. Rozszerzanie nazw katalogów jest inne od rozszerzania nazw katalogów: dokładny rezultat zależy od odległego systemu operacyjnego i serwera ftp. Można go wcześniej podglądnąć przy pomocy Uwaga: i nie mają za zadanie przesyłać całe podkatalogi z plikami. To może być wykonywane przez przesyłanie archiwów tych podkatalogów (w trybie binarnym). Zmienia wypisywanie hasha (``#'') dla każdego przesłanego bloku danych. Długość każdego bloku wynosi 1024 bajty. Pokazuje informację o znaczeniu polecenia Jeśli nie podano żadnego argumentu pokazuje listę wszystkich poleceń. Ustawia licznik bezczynności na odległym serwerze na sekund. Jeśli zostały pominięte, pokazywany jest aktualny licznik bezczynności. Zmienia aktualny katalog na lokalnej maszynie. Jeśli nie został podany, używany jest katalog domowy użytkownika. Pokazuje zawartość katalogu na odległej maszynie. Lista zawiera informacje systemowe, które zostały wybrane przez serwer; np. większość systemów pokaże listę z komendy (Zobacz także Jeśli nie podano aktualny katalog roboczy jest używany. Jeśli interaktywne pytania są włączone, każe użytkownikowi potwierdzić, że ostatni argument rzeczywiście jest docelowym plikiem lokalnym do którego zostanie zapisany wynik polecenia Jeśli nie podano pliku lokalnego lub jest lista pokazywana jest w oknie terminala. Definiuje makro. Kolejne linie są zapisywane do makra o nazwie pusta linia kończy wprowadzanie poleceń. Istnieje limit 16 makr i 4096 znaków we wszystkich zdefiniowanych makrach. Makro pozostaje zdefiniowanym dopóki nie wykona się polecenia Przy wykonywaniu makra, znaki `$' i `\' interpterowane są jako znaki specjalne. Liczba lub liczby poprzedzone znakiem `$' są zamieniane na odpowiednie argumenty z linii wywołującej makro. `i' poprzedzone przez `$' sygnalizuje, że makro ma zostać zapętlone. Przy pierwszym przejściu `$i' zamieniane jest przez pierwszy argument w linii wywołania makra, przy drugim przejściu zamieniany jest przez drugi argument, itd. Dowolny znak poprzedzony przez `\' zamieniany jest na ten znak. Możesz użyć `\' aby zapobiec specjalnemu traktowaniu znaku `$'. Usuwa pliki z odległego serwera. Tak jak tylko, że można podać wiele plików. Jeśli włączone są interaktywne pytania, każe użytkownikowi potwierdzić, że ostatni argument rzeczywiście jest plikiem lokalnym do którego zostanie zapisany wynik polecenia Rozszerza nazwy dla na odległym serwerze i wykonuje dla każdego pliku otrzymanego w ten sposób. Zobacz także gdzie opisane są detale rozszerzania nazw. Każdy z tych plików zostanie przetworzony zgodnie z ustawieniami i Pliki są przesyłane do lokalnego aktualnego katalogu, który może zostać zmieniony przy pomocy nowy katalog lokalny może zostać utworzony przez Tworzy nowy katalog na odległej maszynie. Tak jak poza tym, że może być podane wiele odległych plików oraz katalog lokalny musi zostać podany. Jeśli włączone są interaktywne pytania, każe użytkownikowi potwierdzić, że ostatni argument rzeczywiście jest plikiem lokalnym, do którego zostanie zapisany wynik polecenia Ustawia przesyłania na Standardowo jest to tryb “stream”. Pokazuje datę ostatniej modyfikacji pliku na odległym serwerze. Rozszerza znaki specjalne w nazwach plików lokalnych podanych jako argumenty i wykonuje dla każdego otrzymanego pliku. Zobacz także gdzie opisane są detale rozszerzania nazw. Każdy z tych plików zostanie przetworzony zgodnie z ustawieniami i Pobiera plik, gdy data modyfikacji na odległym serwerze jest późniejsza niż data modyfikacji pliku lokalnego. Jeśli lokalny plik nie istnieje, plik odległy jest uważany za nowszy. W przeciwnym wypadku ta komenda jest identyczna z get Pokazuje listę plików w katalogu na odległym komputerze. Jeśli nie został podany, używany jest aktualny katalog roboczy. Jeśli włączone są interaktywne pytania, każe użytkownikowi potwierdzić, że ostatni argument jest plikiem lokalnym, do którego zostanie zapisany wynik polecenia Jeśli lokalny plik nie został podany lub podano wynik pokazywany jest na terminalu. Włącza lub wyłącza mechanizm mapowania nazw plików. Jeśli nie podano argumentów jest on wyłączany. Jeśli podano argumenty pliki odległe są mapowane w czasie komend oraz wydanych bez podanych plików odległych. Jeśli podano argumenty, pliki lokalne są mapowane podczas komend oraz wydanych bez podanych plików lokalnych. To polecenie jest przydatne podczas połączeń z systemami z inną konwencją nazywania plików. Mapowanie robione jest ze wzorców i jest wzorem dla plików przychodzących (które mogły już być przetworzone zgodnie z ustawieniami i ). Zmienne wzorcowe są robione przez umieszczanie sekwencji `$1', `$2', ..., `$9' w Użycie `\' zapobiega specjalnemu traktowaniu znaku `$'. Wszystkie inne znaki są traktowane dosłownie i używane do określenia wartości zmiennych Np. podanie jako $1.$2 oraz jako odległą nazwę pliku "mydata.data", $1 przyjmie wartość "mydata", a $2 przyjmie wartość "data". określa rezultat po mapowaniu. Sekwencje `$1', `$2', ...., `$9' są zamieniane przez wartości wynikające ze wzorca Ciąg `$0' jest zamieniany przez oryginalną nazwę pliku. Dodatkowo ciąg zamieniany jest przez jeśli nie jest puste; w przeciwnym wypadku zamieniane jest na Np. polecenie nmap $1.$2.$3 [$1,$2].[$2,file] da wynik "myfile.data" dla danych nazw "myfile.data" oraz "myfile.data.old", "myfile.file" dla plików wejściowych "myfile" i "myfile.myfile" dla ".myfile". Odstępy mogą być zawarte w tak jak w przykładzie: `nmap $1 sed "s/ *$//" > $1' . Użycie znaku `\' zapobiega specjalnemu traktowaniu znaków `$','[','[', oraz `,'. Włącza lub wyłącza mechanizm tłumaczenia znaków nazw plików. Jeśli nie podano argumentów, mechanizm translacji znaków nazw plików jest wyłączony. Jeśli podano argumenty, znaki zdalnych nazw plików podlegają podczas wywoływania komend i tłumaczeniu. (o ile nie podano jawnie zdalnej nazwy pliku.) Podobnie ma się sprawa z działaniem komend i . Komenda ta jest przydatna do podłączania się do owego komputera o innych konwencjach nazywania plików. Znaki nazwy pliku, odpowiadające znakom w są podmieniane na ich odpowiedniki w Jeśli pozycja znaku w jest dalsza niż długość to znak jest kasowany z nazwy pliku. Nawiąż połączenie z podanym . Dodatkowo można podać numer portu; wtedy spróbuje zestawić połączenie z serwerem na określonym porcie. Jeśli włączona jest opcja (a jest to domyślne), spróbuje też automatycznie zalogować użytkownika na serwer (patrz niżej). Włącz interaktywne zapytywanie. Pojawia się to podczas wielokrotnych transferów plików, umożliwiając użytkownikowi selektywne wysyłanie lub pobieranie plików. Jeśli jest to wyłączone (domyślnie jest włączone), wszelkie operacje i będą przenosić wszystkie pliki; również nie będzie oszczędzać niczego. Wywołaj komendę ftp w drugorzędnym połączeniu. Komenda ta zezwala na równoczesne połączenie do dwóch zdalnych serwerów ftp i przesyłanie plików między nimi dwoma. Pierwszą komendą powinna być do zestawienia drugorzędnego połączenia. Aby zobaczyć listę komend ftp, dostępnych w drugorzędnym połączeniu, wpisz "proxy ?". Następujące komendy zachowują się inaczej po poprzedzeniu przez nie definiuje nowych makr podczas procesu autologowania, nie kasuje istniejących definicji makr, i przesyłają pliki z hosta w połączeniu pierwszorzędnym na host w połączeniu drugorzędnym, a i przesyłają pliki z hosta w połączeniu drugorzędnym na host w połączeniu pierwszorzędnym. Trzeciorzędne transfery plików zależą od obsługiwania przez serwer połączenia drugorzędnego komendy protokołu ftp. Zapisz plik lokalny na zdalnej maszynie. Jeśli nie jest podany, używana jest lokalna nazwa plików (po przetworzeniu według ustawień lub ). Transfer plików używa bieżących ustawień dla i Drukuj nazwę bieżącego katalogu roboczego zdalnej maszyny. Synonim Podane argumenty są przesyłane dosłownie do zdalnego serwera . Synonim get. Reget działa jak get, lecz jeśli istnieje i jest mniejszy niż jest uważany za częściowo odebraną kopię , a transfer będzie rozpoczynany w odpowiednim miejscu pliku. Komenda ta jest przydatna do transferowania bardzo dużych plików poprzez sieci, mające tendencje do zrywania połączeń. Zażądaj pomocy od zdalnego serwera . Jeśli podano to jest ona również przekazywana serwerowi. Bez argumentów, pokaż status zdalnej maszyny. Jeśli podano , pokaż status zdalnej maszyny. Zmień nazwę pliku na zdalnej maszynie na plik Wyczyść kolejkę odpowiedzi. Komenda ta resynchronizuje sekwencjonowanie komendy/odpowiedzi ze zdalnym serwerem ftp. Resynchronizacja jest niezbędna po pogwałceniu protokołu ftp przez zdalny serwer. Restartuj następujący zaraz lub pod wskazanym Na systemach marker jest zazwyczaj offsetem bajtowym w pliku. Usuń katalog ze zdalnej maszyny. Włącz zapisywanie plików na lokalnym systemie z unikalnymi nazwami plików. Jeśli plik o danej nazwie już istnieje, komendy i dopiszą do nowej nazwy pliku ".1". Jeśli i ta nazwa jest nazwą istniejącego pliku, do nazwy oryginalnej doklejane jest ".2". Proces ten trwa aż do ".99". Później drukowany jest komunikat o błędzie i transfer dalej nie zachodzi. Generowanie unikalnej nazwy pliku będzie raportowane. Zauważ, że nie wpływa na pliki lokalne, wygenerowane komendą powłoki (patrz niżej). Domyślnie jest to wyłączone. Synonim put. Włącz używanie komend . Domyślnie próbuje używać komendy podczas nawiązywania połączenia dla każdego transferu danych. Używanie komendy może zapobiec opóźnieniom podczas wielokrotnych transferów plików. Jeśli komenda zawiedzie, użyje domyślnego portu danych. Gdy używanie komendy jest wyłączone, nie są podejmowane żadne próby w kierunku używania komend podczas transferów plików. Jest to przydatne dla niektórych implementacji , które ignorują komendy , lecz nieprawidłowo wskazują, że zostały one przyjęte. Argumenty są przesyłane dosłownie do zdalnego serwera jako komenda . Zwraca rozmiar na zdalnej maszynie. Pokaż obecny status Ustaw transferu plików na Domyślnie używana jest struktura “stream”. Włącz zapisywanie plików na maszynie zdalnej według konwencji unique. Serwer zdalny musi obsługiwać komendę protokołu FTP. Zdalny serwer będzie zgłaszał unikalne nazwy. Domyślnie jest to wyłączone. Pokaż typ systemu operacyjnego zdalnej maszyny. Ustaw typ transferu plików, wymaganego do rozmawiania z maszynami . Włącz śledzenie pakietów. Ustaw transferu plików na Jeśli nie podano typu, drukowany jest aktualnie ustawiony. Domyślnym typem jest sieciowy Ustaw domyślną umaskę na zdalnym serwerze na Jeśli jest pominięta, drukowana jest wartość bieżącej. Zezwala na identyfikację przed serwerem . Jeśli nie jest podane, a serwer go wymaga, zapyta o nie (po wyłączeniu lokalnego echa). Jeśli nie podano pola , a serwer go wymaga, użytkownik zostanie o nie zapytany. Jeśli podano pole , a zdalny serwer nie wymagał go podczas logowania, to po zakończeniu sekwencji logowania serwerowi zostanie przekazana komenda account. O ile nie był wywołany z wyłączonym “auto-login”, proces ten jest dokonywany automatycznie w początkowym połączeniu z serwerem . Włącz tryb gadatliwy. W trybie tym wszystkie odpowiedzi serwera są użytkownikowi drukowane. Dodatkowo, tryb ten po transferach plików daje statystyki. Domyślnie tryb ten jest włączony. Synonim help. Zawierające spacje argumenty komend mogą być cytowane znakami cudzysłowów `"'. Aby przerwać transfer plików, użyj terminalowego klawisza przerwania (zwykle Ctrl-C). Transfery wysyłane zostaną zatrzymane natychmiast. Transfery odbierane zostaną zatrzymane przez wysłanie komendy ftp do zdalnego serwera i przez odrzucenie wszelkich dalszych odebranych danych. Szybkość dokonania tego zadania, zależy od tego, jak zdalny serwer obsługuje . Jeśli serwer nie obsługuje komendy , znak zachęty nie pojawi się aż serwer nie zakończy wysyłać żądanego pliku. Sekwencja terminalowa przerwania będzie ignorowana w wypadku gdy zakończył przetwarzanie lokalne i oczekuje odpowiedzi od zdalnego serwera. Długie opóźnienie w tym trybie może wynikać z obsługi ABOR, opisanej powyżej, lub z nieoczekiwanego zachowania zdalnego serwera, łącznie z pogwałceniami protokołu ftp. Jeśli opóźnienia wynikają z nieoczekiwanego zachowania zdalnego serwera, lokalny program musi być ubijany ręcznie. Pliki, przekazane komendom jako argumenty są przetwarzane według następujących zasad. Jeśli podana jest nazwa pliku to do odczytu używane będzie a dla zapisu . Jeśli pierwszy znak nazwy pliku to to reszta traktowana jest jako komenda powłoki. wtedy rozwidla (fork) powłokę przy użyciu i odczytuje (zapisuje) ze stdout (stdin). Jeśli komenda powłoki zawiera spacje, argument musi być zacytowany; np. “" ls -lt"”. Szczególnie użytecznym przykładem tego mechanizmu jest: “dir more”. Przy nieudanym zakończeniu powyższych sprawdzeń, o ile włączone jest ``globowanie'', nazwy lokalnych plików są rozwijane według reguł używanych w c.f. komenda . Jeśli komenda oczekuje pojedynczego pliku lokalnego (np. to używany jest tylko pierwszy plik wygenerowany operacją "globowania". Dla komend i bez podanych lokalnych nazw plików, nazwa lokalna jest identyczna ze zdalną, choć może być przekształcana przez ustawienia lub . Ostateczna nazwa pliku może być jeszcze ewentualnie zmieniona jeśli włączone jest . Dla komend i bez podanych zdalnych nazw plików, zdalne nazwy są identyczne z lokalnymi, choć mogą być przekształcone przez ustawienia lub . Ostateczna nazwa pliku może być jeszcze ewentualnie zmieniona jeśli włączone jest . Specyfikacja FTP podaje wiele parametrów, które mogą dotyczyć transferu plików. Parametr może być jednym z “ascii”, “image” (binary), “ebcdic” i “local byte size” (przeważnie dla i ). obsługuje typy ascii oraz image transferu plików plus local byte size 8 dla transferów w stylu . obsługuje tylko domyślne wartości dla pozostałych parametrów transferu plików: i Plik zawiera informacje loginowe i inicjalizacji, używane przez proces autologowania. Znajduje się w katalogu domowym użytkownika. Rozpoznawane są następujące elementy; mogą być one rozdzielone spacjami, tabulacjami lub nowymi liniami: Zidentyfikuj zdalną maszynę Proces autologowania przeszukuje plik w poszukiwaniu elementu , który odpowiada zdalnej maszynie podanej w linii komend ftp, lub jako argument komendy . Jeśli element zostanie znaleziony, przetwarzane są dalsze elementy , z zatrzymaniem się po osiągnięciu następnego elementu lub elementu . Jest to to samo co lecz odpowiada dowolnej nazwie Zdefiniowany być może tylko jeden element i musi znajdować się on za wszystkimi innymi elementami . Normalnie jest używany jako: dając tak użytkownikowi logowanie anonimowego ftp na maszyny niewskazane w Może to być przeciążone przez użycie flagi , która wyłącza autologowanie. Określ użytkownika zdalnej maszyny. Jeśli ten element istnieje, autologowanie rozpocznie logowanie z użyciem podanej Przekazuje hasło. Jeśli ten element jest obecny, proces autologowania przekaże podany łańcuch jeśli zdalny serwer wymaga hasła jako części procesu logowania. Zauważ, że jeśli element ten jest obecny w dla użytkowników innych niż przerwie proces autologowania jeśli jest odczytywalne przez kogokolwiek poza użytkownikiem. Przekaż dodatkowe hasło konta. Jeśli ten element jest obecny, proces autologowania przekaże podany łańcuch jeśli serwer zażąda dodatkowego hasła konta. Jeśli nie zażąda, autologowanie rozpocznie komendę . Definiuje makro. Ten element funkcjonuje jak komenda . Makro jest definiowane z podaną nazwą; jego zawartość rozpoczyna się w następnej linii i trwa aż do spotkania pustej linii (kolejne znaki nowej linii). Jeśli zdefiniowane jest makro o nazwie , to jest ono wykonywane automatycznie jako pierwszy krok procesu autologowania. korzysta z następujących zmiennych środowiskowych. Dla domyślnego położenia pliku , o ile taki istnieje. Dla domyślnej powłoki. Komenda pojawiła się w Prawidłowe wykonywanie wielu komend zależy od prawidłowego zachowania się zdalnego serwera. Błąd w traktowaniu powrotów karetki w kodzie transferu trybu-ascii w został poprawiony. Poprawka ta może powodować nieprawidłowości w przesyłaniu plików binarnych do i od w trybie ascii. Sposobem na uniknięcie tego problemu jest używanie typu binarnego. Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
 
man --locale=C 1 ftp Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
April 12, 2016