www.digipedia.pl - manuale

FLOCK(2)

FLOCK(2) Podręcznik programisty Linuksa FLOCK(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
Copyright 1993 Rickard E. Faith (faith@cs.unc.edu) and 2002 Michael Kerrisk
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Modified Fri Jan 31 16:26:07 1997 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Modified Fri Dec 11 17:57:27 1998 by Jamie Lokier <jamie@imbolc.ucc.ie> Modified 24 Apr 2002 by Michael Kerrisk <mtk16@ext.cannterbury.ac.nz> Substantial rewrites and additions
 
Translation (c) 1998 Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Aug 2002, manpages 1.52
 

NAZWA

flock - założenie lub zdjęcie doradczej blokady na otwartym pliku.

SKŁADNIA

#include <sys/file.h>
 
int flock(int fd, int operation);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Zakłada lub zdejmuje doradczą blokadę na otwartym pliku, określonym przez fd. Parameter operation jest jednym z poniższych:

 
LOCK_SH
Założenie blokady współdzielonej. Więcej niż jeden proces może ją utrzymywać na danym pliku w danej chwili.
LOCK_EX
Założenie blokady wyłącznej. Tylko jeden proces może ją utrzymywać na danym pliku w danej chwili.
LOCK_UN
Usunięcie istniejącej blokady, założonej przez bieżący proces.
 
 
Wywołanie flock() może się zblokować, gdy inny proces utrzymuje blokadę niezgodnego typu. Aby uzyskać wywołanie nieblokujące, należy dodać w dowolnej z powyższych wartości operation LOCK_NB (za pomocą bitowego OR).
 
Pojedynczy plik nie może mieć jednocześnie założonej blokady współdzielonej i wyłącznej.
 
Blokady utworzone za pomocą flock() są skojarzone z plikiem, lub dokładniej, z wpisem w tablicy otwartych plików. Oznacza to, że powielone deskryptory plików (utworzone na przyład za pomocą fork(2) lub dup(2)) odnoszą się do tej samej blokady i ta blokada może być zmieniana lub zwalnaina za pomocą dowolnego ze wspomnianych deskryptorów. Ponadto, blokada zostaje zwolniona albo w wyniku jawnego wykonania operacji LOCK_UN na dowolnym z tych powielonych deskryptorów, albo po zamknięciu wszytkich tych deskryptorów.
 
Proces może utrzymywać dla pliku tylko jeden rodzaj blokady (współdzieloną lub wyłączną). Późniejsze wywołania flock() są zachowywane poprzez wywołania execve(2).
 
Blokada współdzielona lub wyłączna może zostać założona na pliku niezależnie od trybu otwarcia tego pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EWOULDBLOCK
Plik jest zablokowany, a był ustawiony znacznik LOCK_NB.
EBADF
fd nie jest deskryptorem otwartego pliku.
EINTR
Wywołanie zostało przerwane podczas oczekiwania na założenie blokady w wyniku doręczenia i przechwycenia sygnału przez procedurę jego obsługi.
EINVAL
operation jest niepoprawne.
ENOLCK
Zabrakło pamięci dla jądra na przydzielenie rekordów dla blokad.

ZGODNE Z

4.4BSD (funkcja flock(2) pojawiła się pierwotnie w 4.2BSD). Pewna wersja flock(2), prawdopodobnie zaimplementowana w oparciu o fcntl(2), pojawia się w większości Uniksów.

UWAGI

flock(2) nie blokuje plików przez NFS. Należy zamiast tego korzystać z fcntl(2): ta funkcja działa przez NFS, o ile wersja Linuksa jest dostatecznie nowe i serwer wspiera blokowanie.

Począwszy od jądra 2.0, flock(2) jest zaimplementowane jako samodzielna funkcja systemowa, zamiast jej emulacji w bibliotece GNU C za pomocą wywołania fcntl(2). Daje to prawdziwą semantykę BSD: nie ma interakcji pomiędzy blokadami różnych typów, tworzonymi za pomocą flock(2) oraz tworzonymi za pomocą fcntl(2). flock(2) Nie wykrywa zakleszczenia blokad.

flock(2) tworzy jedynie blokady doradcze; proces posiadający odpowiednie uprawnienia do pliku, może swobodnie zignorować fakt użycia flock(2) i wykonywac operacje we/wy na tym pliku.

Blokady flock(2) i fcntl(2) posiadają różną semantykę w odniesieniu do rozgałęzionych procesów oraz dup(2).

ZOBACZ TAKŻE

open(2), close(2), dup(2), execve(2), fcntl(2), fork(2). lockf(3)
 
Istnieją także pliki locks.txt i mandatory.txt w /usr/src/linux/Documentation.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 flock

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

2002-04-24 Linux