www.digipedia.pl - manuale

DLOPEN(3)

DLOPEN(3) Podręcznik programisty Linuksa DLOPEN(3)
-*- nroff -*-
 
{PTM/PB/0.1/21-06-1999/"interfejs programisty dynamicznie linkującego loadera"} Aktualizacja do man-pages 1.54 - A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>
 
Copyright 1995 Yggdrasil Computing, Incorporated. written by Adam J. Richter (adam@yggdrasil.com), with typesetting help from Daniel Quinlan (quinlan@yggdrasil.com).
 
This is free documentation; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
 
The GNU General Public License's references to "object code" and "executables" are to be interpreted as the output of any document formatting or typesetting system, including intermediate and printed output.
 
This manual is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
 
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this manual; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
 

NAZWA

dlclose, dlerror, dlopen, dlsym - interfejs programisty dla dynamicznie konsolidującego loadera

SKŁADNIA

#include <dlfcn.h>
 
void *dlopen(const char *filename, int flag);
 
const char *dlerror(void);
 
void *dlsym(void *handle, char *symbol);
 
int dlclose(void *handle);
 
Symbole specjalne: _init, _fini.

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

dlopen ładuje bibliotekę dynamiczną z pliku, o nazwie zawartej w zakończonym znakiem NUL łańcuchu filename i zwraca nieprzezroczysty "uchwyt" dla tej biblioteki dynamicznej. Jeśli filename nie jest ścieżką absolutną (np. nie rozpoczyna się od "/"), to plik jest poszukiwany w następujących miejscach:

Rozdzielonej dwukropkami liście katalogów, zdefiniowanej w zmiennej środowiskowej LD_LIBRARY_PATH.

Liście bibliotek podanej w /etc/ld.so.cache.

/lib, a potem w /usr/lib.

Jeśli filename jest wskaźnikiem NULL, to zwracany uchwyt wskazuje na program główny.

Zewnętrzne odniesienia biblioteki są rozstrzygane przy użyciu bibliotek z listy zależności danej biblioteki, oraz przy użyciu wszystkich innych bibliotek, otwartych wcześniej ze znacznikiem RTLD_GLOBAL. Jeśli plik wykonywalny był skonsolidowany z opcją "-rdynamic", to globalne symbole pliku wykonywalnego będą także używane do rozstrzygania odniesień dynamicznie załadowanych bibliotek.

flag powinna być albo RTLD_LAZY, oznaczającym rozwiązywanie niezdefiniowanych symboli podczas wywoływania biblioteki dynamicznej, albo RTLD_NOW, oznaczającym rozwiązanie wszystkich niezdefiniowanych symboli zanim dlopen powróci i nie powiedzie się, jeśli nie można tego dokonać. Ewentualnie można wykonać operację OR na parametrze flag, i symbolu RTLD_GLOBAL, oznaczającym, że symbole zewnętrzne, zdefiniowane w bibliotece będą udostępniane kolejno ładowanym bibliotekom.

Jeśli biblioteka eksportuje funkcję o nazwie _init, to jej kod jest wykonywany przed powrotem dlopen. Jeśli ta sama biblioteka jest załadowana przez dlopen() dwukrotnie, to zwracany jest ten sam uchwyt. Biblioteka dl obsługuje liczniki dowiązań dla uchwytów plików dynamicznych, tak więc biblioteka dynamiczna nie będzie zdealokowana nim tylokrotnie nie zostanie wywołana funkcja dlclose, ilokrotnie użyto dlopen.

Jeśli dlopen z jakiejś przyczyny zawiedzie, to zwraca NULL. Czytelny dla człowieka napis, zawierający opis ostatniego błędu, który pojawił się w którejś z funkcji dl (dlopen, dlsym lub dlclose), można wyciągnąć przy użyciu dlerror(). dlerror zwraca NULL, jeśli od czasu inicjalizacji lub poprzedniego wywołania dlerror nie wystąpił błąd. (Wywołanie dlerror() dwa razy pod rząd zawsze spowoduje, że drugie wywołanie zwróci NULL.)

 
dlsym pobiera "uchwyt" biblioteki dynamicznej, zwrócony przez dlopen i zakończoną znakiem NUL nazwę symbolu. Zwraca adres, pod którym załadowany jest ten symbol. Jeśli symbol nie zostanie znaleziony, to dlsym zwraca NULL; jednak prawidłowym sposobem sprawdzenia czy podczas wykonania dlsym wystąpił błąd, jest zapisanie wyniku dlerror do zmiennej i sprawdzenie, czy wartość ta nie jest równa NULL. Jest tak dlatego, że wartość symbolu może w rzeczywistości wynosić NULL. Konieczne jest też zachowywanie wyników dlerror, gdyż ponowne wywołanie dlerror zwróci NULL.

Istnieją dwa specialne pseudo-uchwyty: RTLD_DEFAULT i RTLD_NEXT. Pierwszy z nich znajdzie pierwsze wystąpienie żądanego symbolu korzystając z domyślnego dla biblioteki kolejności poszukiwania. Drugi z nich, przydatny tylko wewnątrz bibliotek dynamicznych, znajdzie następne wystąpienie funkcji dla kolejności poszukiwania obowiązującej po załadowaniu bieżącej biblioteki. Pozwala to zastąpienie funkcji w innej bibliotece dzielonej.

dlclose zmniejsza o jeden licznik odniesień w uchwycie bibliotek dynamicznych handle. Jeśli licznik spada do zera a inne załadowane biblioteki nie używają jej symboli, to biblioteka dynamiczna jest zwalniana. Jeśli biblioteka dynamiczna eksportuje funkcję o nazwie _fini, to jest ona wykonywana bezpośrednio przed zwolnieniem tej biblioteki.

WARTOŚĆ ZWRACANA

dlclose zwraca 0 przy pomyślnym zakończeniu, z wartość niezerową w przypadku błędu.

PRZYKŁAD

Załadowanie biblioteki matematycznej i wypisanie cosinusa liczby 2.0:
#include <stdio.h> #include <dlfcn.h>

int main(int argc, char **argv) { void *handle; double (*cosine)(double); char *error;

handle = dlopen ("libm.so", RTLD_LAZY); if (!handle) { fprintf(stderr, "%s\n", dlerror()); exit(1); }

cosine = dlsym(handle, "cos"); if ((error = dlerror()) != NULL) { fprintf (stderr, "%s\n", error); exit(1); }

printf ("%f\n", (*cosine)(2.0)); dlclose(handle); return 0; }

Gdyby ten program znajdował się w pliku o nazwie "foo.c", można by go zbudować za pomocą następującego polecenia:

gcc -rdynamic -o foo foo.c -ldl

UWAGI

Symbole RTLD_DEFAULT i RTLD_NEXT są zdefiniowane w <dlfcn.h> tylko wtedy, gdy _GNU_SOURCE było zdefiniowane przed jego włączeniem. Standard interfejsu dlopen pochodzi z SunOS. .SH PODZIĘKOWANIA Linuksowa implementacja dlopen była początkowo napisana przez Erica Youngdale'a z pomocą Mitcha D'Souzy, Davida Engela, Hongjiu Lu, Andreasa Schwaba i innych. Strona podręcznika została napisana przez Adama Richtera.

ZOBACZ TAKŻE

ld(1), ld.so(8), ldconfig(8), ldd(1), ld.so.info

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 dlopen

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

2001-12-14 Linux