www.digipedia.pl - manuale

CONNECT(2)

CONNECT(2) Podręcznik programisty Linuksa CONNECT(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
Copyright 1993 Rickard E. Faith (faith@cs.unc.edu) Portions extracted from /usr/include/sys/socket.h, which does not have any authorship information in it. It is probably available under the GPL.
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
 
Other portions are from the 6.9 (Berkeley) 3/10/91 man page:
 
Copyright (c) 1983 The Regents of the University of California. All rights reserved.
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
Modified Fri Jan 31 16:22:26 1997 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Modified 1998,1999 by Andi Kleen $Id: connect.2,v 1.6 2002/01/09 22:03:58 ankry Exp $ Translation (c) 1998 Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 

NAZWA

connect - inicjalizacja połączenia poprzez gniazdo

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
 
#include <sys/socket.h>
 
int connect(int sockfd, const struct sockaddr *serv_addr, socklen_t addrlen);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Deskryptor sockfd musi odnosić się do gniazda. Jeśli gniazdo jest typu SOCK_DGRAM, to adres serv_addr jest adresem, do którego domyślnie przesyłane są datagramy i jedynym adresem, z którego datagramy są odbierane. Jeśli gniazdo jest typu SOCK_STREAM lub SOCK_SEQPACKET, to ta funkcja próbuje nawiązać połączenie z innym gniazdem. Inne gniazdo jest podane jako serv_addr, co jest adresem (o długości addrlen) w przestrzeni komunikacyjnej gniazda. Każda z przestrzeni komunikacyjnych interpretuje serv_addr, po swojemu.

Ogólnie, gniazda strumieniowe (dla protokołów połączeniowych) mogą pomyślnie wykonać connect tylko raz; gniazda datagramowe (dla protokołów bezpołączeniowych) mogą używać connect wielokrotnie do zmiany swojego przypisania. Gniazda datagramowe mogą zniszczyć powiązanie przez łączenie się z adresem, w którym pole sa_family struktury sockaddr ma wartość AF_UNSPEC.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli połączenie lub przywiązanie uda się, zwracane jest zero. Przy błędzie, zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

Następujące błędy to jedynie ogólne błędy gniazd. Mogą występować również inne, specyficzne dla domeny kody błędów.
EBADF
Deskryptor nie jest prawidłowym indeksem tablicy deskryptorów.
EFAULT
Adres struktura gniazda znajduje się poza przestrzenią adresową użytkownika.
ENOTSOCK
Deskryptor nie jest związany z gniazdem.
EISCONN
Gniazdo już jest połączone.
ECONNREFUSED
Żaden serwer nie nasłuchuje na zdalnym adresie.
ETIMEDOUT
Przeterminowanie próby połączenia. Serwer może być zbyt zajęty, aby przyjmować nowe połączenia. Dla gniazd IP czas przeterminowania może być bardzo długi, gdy na serwerze włączone są "syncookies".
ENETUNREACH
Sieć jest nieosiągalna.
EADDRINUSE
Adres lokalny już jest wykorzystywany.
EINPROGRESS
Gniazdo jest nieblokujące, a połączenie nie może zostać zrealizowane natychmiast. Jest możliwe wykonanie select(2) lub poll(2) w celu dokończenia poprzez wybranie gniazda do zapisu. Po tym, jak select wskaże zapisywalność, należy użyć getsockopt(2), aby odczytać opcję SO_ERROR z poziomu SOL_SOCKET w celu określenia, czy connect zakończyło się pomyślnie (SO_ERROR będzie zerem) lub niepomyślnie (SO_ERROR będzie jednym ze typowych, wymienionych powyżej kodów błędów, wyjaśniających przyczynę błędu).
EALREADY
Gniazdo jest nieblokujące, a poprzednia próba połączenia nie została zakończona. EAGAIN Brak wolnych portów lokalnych, lub brak wpisów w buforze marszrutowym. Dla PF_INET w opisie sysctl net.ipv4.ip_local_port_range w ip(7) opisano, jak zwiększyć liczbę portów lokalnych.
EAFNOSUPPORT
Przekazany adres miał prawidłowej rodziny adresów w swoim polu sa_family.
EACCES, EPERM
Użytkownik próbował podłączyć się do adresu rozgłoszeniowego (broadcast) bez włączonego znacznika "broadcast" dla gniazda lub też połączenie nie udało się z powodu lokalnej reguły firewalla.

ZGODNE Z

SVr4, 4.4BSD (funkcja connect pojawiła się pierwotnie w BSD 4.2). SVr4 dokumentuje dodatkowe błędy ogólne EADDRNOTAVAIL, EINVAL, EAFNOSUPPORT, EALREADY, EINTR, EPROTOTYPE i ENOSR. Dokumentuje także wiele dodatkowych błędów tutaj nieopisanych.

UWAGA

Trzeci argument connect jest w rzeczywistości typu int (i tak jest w BSD 4.*, libc4 i libc5). Pewne zamieszanie w POSIX doprowadziło jego zmiany na obecny socklen_t. Szkic standardu nie został jeszcze przyjęty, ale glibc2 już jest z nim zgodne i zawiera również socklen_t. Zobacz także accept(2).

USTERKI

Rozłączanie gniazda poprzez wywołanie connect z adresem AF_UNSPEC nie jest jeszcze wspierane.

ZOBACZ TAKŻE

accept(2), bind(2), listen(2), socket(2), getsockname(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 connect

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1998-10-03 Linux 2.2