www.digipedia.pl - manuale

CHOWN(2)

CHOWN(2) Podręcznik programisty Linuksa CHOWN(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
Copyright (c) 1992 Drew Eckhardt (drew@cs.colorado.edu), March 28, 1992 Copyright (c) 1998 Andries Brouwer (aeb@cwi.nl)
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Modified by Michael Haardt <michael@moria.de> Modified Wed Jul 21 21:53:01 1993 by Rik Faith <faith@cs.unc.edu> Modified Tue Jul 9 13:59:51 1996 by Andries Brouwer <aeb@cwi.nl> Modified Wed Nov 6 03:49:07 1996 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Modified Sun May 18 10:34:09 1997 by Michael Haardt <michael@cantor.informatik.rwth-aachen.de> Translation (c) 1998 Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 

NAZWA

chown, fchown, lchown - zmiana właściciela pliku

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
 
#include <unistd.h>
 
int chown(const char *path, uid_t owner, gid_t group);
 
int fchown(int fd, uid_t owner, gid_t group);
 
int lchown(const char *path, uid_t owner, gid_t group);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Zmieniony zostaje właściciel pliku określonego przez path lub przez deskryptor fd. Tylko superużytkownik może zmieniać właściciela pliku. Właściciel pliku może zmieniać tylko grupę pliku na dowolną grupę, której jest członkiem. Superużytkownik może zmieniać grupę bez ograniczeń.

 
Jeśli owner lub group jest podane jako -1, to ten identyfikator nie jest wtedy zmieniany.
 
Jeżeli właściciel lub grupa pliku uruchamialnego są zmieniane przez użytkownika nie posiadającego praw superużytkownika, to atrybuty S_ISUID i S_ISGID pliku zostaną wyzerowane. Standard POSIX nie precyzuje, czy atrybuty te powinny być również zerowane, kiedy to użytkownik root wywołuje funkcję chown; zachowanie Linuksa w tym wypadku zależy od wersji jądra. W przypadku pliku, który nie ma praw uruchamiawania dla grupy (z wyzerowanym bitem S_IXGRP), bit S_ISGID oznacza obowiązkowe blokowanie i nie jest zerowany przez chown.
 

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. W wypadku błędu zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

Dla niektórych systemów plików mogą być zwracane inne błędy niż opisane poniżej. Najogólniejsze błędy chown to:
 
EPERM
Efektywny UID nie odpowiada właścicielowi pliku i nie jest zerem albo owner lub group zostały podane nieprawidłowo.
EROFS
Podany plik znajduje się na systemie plików przeznaczonym tylko do odczytu.
EFAULT
path wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.
ENAMETOOLONG
path jest zbyt długie.
ENOENT
Plik nie istnieje.
ENOMEM
Brak pamięci jądra.
ENOTDIR
Składnik ścieżki nie jest katalogiem.
EACCES
Brak praw do przeszukiwania dla składnika ścieżki.
ELOOP
Podczas rozwiązywania path napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych.

Ogólne błędy dla fchown to:

EBADF
Deskryptor pliku jest nieprawidłowy.
ENOENT
Zobacz wyżej.
EPERM
Zobacz wyżej.
EROFS
Zobacz wyżej.
EIO
Niskopoziomowy błąd we/wy podczas modyfikacji i-węzła.

UWAGI

W wersjach jądra Linuksa poniżej 2.1.81 (i różnych od 2.1.46) chown nie podąża za dowiązaniami symbolicznymi. Od wersji 2.1.81 Linuksa chown podąża za dowiązaniami symbolicznymi, została także dodana nowa funkcja systemowa lchown, która nie podąża za dowiązaniami symbolicznymi. Od wersji 2.1.86 Linuksa, ta nowa funkcja (mająca taką samą semantykę jak stare chown) ma taki sam numer funkcji, a chown otrzymała nowy numer.

Prototyp dla fchown jest dostępny jedynie, gdy zdefiniowane jest _BSD_SOURCE (bezpośrednio, albo pośrednio - nie definiując _POSIX_SOURCE czy kompilując z włączoną flagą -ansi).

ZGODNE Z

Funkcja chown jest zgodna z SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN. Wersja 4.4BSD może być używana tylko przez superużytkownika (to znaczy normalni użytkownicy nie mogą "podarować" nikomu plików). SVr4 dokumentuje błędy EINVAL, EINTR, ENOLINK i EMULTIHOP, lecz nie dokumentuje ENOMEM. POSIX.1 nie dokumentuje błędów ENOMEM i ELOOP.

Funkcja fchown jest zgodna z 4.4BSD oraz SVr4. SVr4 dokumentuje dodatkowe błędy EINVAL, EIO, EINTR i ENOLINK.

OGRANICZENIA

Semantyka chown() jest pogwałcona na systemach plików NFS, z włączonym mapowaniem UID. Dodatkowo, semantyka wszystkich wywołań systemowych, które uzyskują dostęp do zawartości plików jest dla NFS pogwałcona, bo chown() może spowodować natychmiastowe unieważnienie dostępu do już otwartych plików. Buforowanie po stronie klienta może spowodować opóźnienie możliwości uzyskania dostępu do pliku przez użytkowników innych stacji klienckich w stosunku do chwili dokonania zmiany właściciela umożliwiającej ten dostęp.

ZOBACZ TAKŻE

chmod(2), flock(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 chown

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1997-05-18 Linux 2.1.81