www.digipedia.pl - manuale

CHMOD(2)

CHMOD(2) Podręcznik programisty Linuksa CHMOD(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
Copyright (c) 1992 Drew Eckhardt (drew@cs.colorado.edu), March 28, 1992
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Modified by Michael Haardt (michael@moria.de) Modified Wed Jul 21 20:18:11 1993 by Rik Faith (faith@cs.unc.edu) Modified Sun Jan 12 14:31:17 MET 1997 by Michael Haardt (michael@cantor.informatik.rwth-aachen.de): NFS details Translation (c) 1998 Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 

NAZWA

chmod, fchmod - zmiana praw do pliku

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
 
#include <sys/stat.h>
 
int chmod(const char *path, mode_t mode);
 
int fchmod(int fildes, mode_t mode);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Zmienione zostają prawa dostępu do pliku określonego przez path lub wskazywanego przez filedes.

 
Prawa są podawane jako or następujących wartości:
 
S_ISUID
04000 ustawia ID użytkowinka przy uruchomieniu
S_ISGID
02000 ustawia ID grupy przy uruchomieniu
S_ISVTX
01000 bit "sticky"
S_IRUSR (S_IREAD)
00400 odczyt przez właściciela
S_IWUSR (S_IWRITE)
00200 zapis przez właściciela
S_IXUSR (S_IEXEC)
00100 uruchomianie/przeszukiwanie przez właściciela
S_IRGRP
00040 odczyt przez grupę
S_IWGRP
00020 zapis przez grupę
S_IXGRP
00010 uruchomianie/przeszukiwanie przez grupę
S_IROTH
00004 odczyt przez pozostałych
S_IWOTH
00002 zapis przez pozostałych
S_IXOTH
00001 uruchomianie/przeszukiwanie przez pozostałych
 
 
Efektywny UID procesu musi być zerem, lub odpowiadać właścicielowi pliku.
 
Jeśli efektywny UID procesu jest różny od zera, a grupa pliku różni się od efektywnego ID grupy procesu i nie jest też żadną z kego grup dodatkowych, to bit S_ISGID zostanie wyzerowany, ale nie spowoduje to wystąpienia błędu.
 
Zależnie od systemu plików, bity SUID i SGID mogą zostać wyłączone podczas zapisywania pliku. Na niektórych systemach plików, tylko superużytkownik może ustawić bit "sticky", który może mieć specjalne znaczenie. Znaczenie bitów "sticky", SUID i SGID dla katalogów opisano w stat(2).
 
Na systemach plików NFS, ograniczanie praw będzie miało natychmiastowy wpływ na aktualnie otwarte pliki, gdyż kontrola dostępu dokonywana jest na serwerze, a otwarte pliki obsługiwane sa przez klienta. Rozszerzenie uprawnień może zostać udostępnione z opóźnieniem innym klientom, jeśli mają włączone buforowanie atrybutów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, zwracane jest zero. W wypadku błędu zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

Dla niektórych systemów plików mogą być zwracane inne błędy niż opisane poniżej. Najogólniejsze błędy chmod to:
 
EPERM
Efektywny UID nie odpoiwada właścicielowi pliku i nie jest zerem.
EROFS
Podany plik znajduje się na systemie plików przeznaczonym tylko do odczytu.
EFAULT
path wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.
ENAMETOOLONG
path jest zbyt długie.
ENOENT
Plik nie istnieje.
ENOMEM
Brak pamięci jądra.
ENOTDIR
Składnik ścieżki nie jest katalogiem.
EACCES
Brak praw do przeszukiwania dla składnika ścieżki.
ELOOP
Podczas rozwiązywania path napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych.
EIO
Wystąpił błąd wejścia-wyjścia.

Ogólne błędy dla fchmod to:

EBADF
Deskryptor pliku fildes jest nieprawidłowy.
EROFS
Zobacz wyżej.
EPERM
Zobacz wyżej.
EIO
Zobacz wyżej.

ZGODNE Z

Funkcja chmod jest zgodna z SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.4BSD. SVr4 dokumentuje błędy EINTR, ENOLINK i EMULTIHOP, lecz nie dokumentuje ENOMEM. POSIX.1 nie dokumentuje błędów EFAULT, ENOMEM, ELOOP i EIO, ani makr S_IREAD, S_IWRITE i S_IEXEC.

Funkcja fchmod jest zgodna z 4.4BSD i SVr4. SVr4 dokumentuje dodatkowe błędy EINTR i ENOLINK. POSIX wymaga funkcji fchmod, gdy zdefiniowane jest co najmniej jedno z _POSIX_MAPPED_FILES i _POSIX_SHARED_MEMORY_OBJECTS oraz dokumentuje dodatkowe błędy ENOSYS i EINVAL, ale nie dokumentuje EIO.

POSIX i X/OPEN nie dokumentują bitu "sticky".

ZOBACZ TAKŻE

open(2), chown(2), execve(2), stat(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 chmod

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1997-12-10 Linux 2.0.32